Pastāvīgo Klientu programmas principi

Šajos noteikumos un nosacījumos “Pastāvīgo Klientu programma” ir SIA Stockmann Pastāvīgo Klientu programma Latvijā un “Pastāvīgais Klients” ir privātpersona, kas piedalās šajā programmā. Stockmann Pastāvīgajiem Klientiem tiek piešķirtas priekšrocības, iegādājoties preces un pakalpojumus Stockmann universālveikalos, daudzās Stockmann grupai piederošās struktūrvienībās, kā arī pie Stockmann partneriem.

Pievienošanās Pastāvīgo Klientu programmai

Par Stockmann Pastāvīgo Klientu var kļūt jebkurš vismaz 15 gadus vecs Latvijas pilsonis vai iedzīvotājs, bet par Stockmann MasterCard kartes īpašnieku var kļūt jebkurš vismaz 18 gadus vecs Latvijas pilsonis vai iedzīvotājs. Persona kļūst par Pastāvīgo Klientu, iesniedzot pieteikumu Stockmann MasterCard kredītkartes vai Stockmann priekšrocību kartes saņemšanai. Pastāvīgie Klienti var lūgt izsniegt papildu Stockmann MasterCard kartes konkrētām personām. Papildu Stockmann MasterCard karšu turētāji arī ir Stockmann Pastāvīgie Klienti un, iesniedzot pieteikumu kartes saņemšanai, piekrīt Stockmann Pastāvīgo Klientu programmas noteikumiem un nosacījumiem Stockmann MasterCard papildu kartei var pieteikt jebkuru par 12 gadiem vecāku personu. Priekšrocību kartei var pieteikt jebkuru par 15 gadiem vecāku personu. Stockmann ir tiesīgs piedāvāt dažas Pastāvīgo Klientu priekšrocības tikai galvenās kartes turētājiem.

Stockmann patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma vienpusēji mainīt un precizēt Pastāvīgo Klientu programmas noteikumus un nosacījumus atbilstoši Pastāvīgo Klientu programmas attīstībai un pilnveidei. Personas, kas vēlas kļūt par Pastāvīgajiem Klientiem, iesniedz rakstisku pieteikumu Stockmann universālveikalā vai kādā citā Stockmann grupas struktūrvienībā. Atkarībā no pieprasītās kartes veida, klientiem jāsniedz visa pieprasītā pamatinformācija. Pieteikumā norādītā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Maksāšanas veidi, reģistrējot Pastāvīgo Klientu kartes

Stockmann Pastāvīgo Klientu kartes var reģistrēt, veicot pirkumu. Ja, veicot pirkumus, pirkumi netiek reģistrēti ar Pastāvīgā Klienta karti, Stockmann pienākumos nav vēlāk reģistrēt šos pirkumus.

Klientu datu apstrāde un mārketings

Stockmann apstrādā personas datus saskaņā ar Latvijā pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem. Stockmann apstrādā datus Pastāvīgo Klientu reģistrā, veicot klientu uzskaiti un pārdodot klientiem preces un pakalpojumus. Datus var izmantot arī piedāvājot Pastāvīgajiem Klientiem priekšrocības, pakalpojumus un preces no Stockmann sadarbības partneriem, ja vien klients šādu iespēju nav nepārprotami aizliedzis. Reģistrētie dati netiek izpausti jeb izmantoti ārpus Pastāvīgo Klientu programmas. Pastāvīgo Klientu programmas reģistrācijas apraksts ir pieejams Pastāvīgo Klientu nodaļā. Reģistrā ievadīto datu pamatā ir dati, ko klients ir darījis zināmus Stockmann, iesniedzot pieteikumu vai vēlāk. Reģistrā ievada arī ar Pastāvīgo Klientu kartēm reģistrētos klientu pirkumus, lai nodrošinātu lielāku tiešās pārdošanas atdevi.

Stockmann var regulāri sūtīt Pastāvīgajiem Klientiem uz mājas adresi Latvijā informāciju par Pastāvīgo Klientu privilēģijām un atlaidēm. 

Pastāvīgajiem Klientiem ir tiesības aizliegt izmantot viņu kontaktinformāciju tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Stockmann universālveikala Pastāvīgo Klientu nodaļu. 

Atteikšanās no Pastāvīgā Klienta statusa

Pastāvīgajiem Klientiem ir tiesības atteikties no Stockmann Pastāvīgā Klienta statusa, rakstiski informējot par to Stockmann Pastāvīgo Klientu nodaļu. Noteikumu pārkāpuma gadījumā Stockmann ir tiesīgs anulēt attiecīgā klienta Pastāvīgā Klienta statusu.

Citi noteikumi un nosacījumi

 Stockmann atjauno karti bez maksas. Par jebkurām personas datu vai adreses izmaiņām jāinformē Stockmann Pastāvīgo Klientu nodaļa.

Stockmann patur tiesības grozīt programmas noteikumus un nosacījumus, paziņojot par to mājaslapā www.stockmann.lv