Šajos noteikumos un nosacījumos ”Pastāvīgo Klientu” programma ir SIA STOCKMANN turpmāk tekstā “Stockmann”) Pastāvīgo Klientu programma Latvija un “Pastāvīgais Klients” ir privātpersona, kas piedalās šajā programmā. Stockmann Pastāvīgajiem Klientiem tiek piešķirtas priekšrocības, iegādājoties preces un pakalpojumus Stockmann universālveikalos, Stockmann grupai piederošas struktūrvienībās, kā ari pie Stockmann partneriem.

Ka kļūt par Pastāvīgo Klientu un iegūt Pastāvīgā Klienta karti

Par Stockmann Pastāvīgo Klientu var kļūt jebkurš vismaz 15 gadus vecs Latvijas pilsonis vai iedzīvotājs. Visām personām, kuras vēlas kļūt par Stockmann Pastāvīgo Klientu un kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir nepieciešama vecāku piekrišana.

Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, Stockmann patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma vienpusēji mainīt un precizēt Pastāvīgo Klientu programmas noteikumus un nosacījumus atbilstoši  Pastāvīgo Klientu programmas attīstībai un pilnveidei. Stockmann informē par iespējamajām izmaiņām un precizējumiem savā timekļa vietnē (www.stockmann.lv). Jaunākā spēkā esošā Pastāvīgo Klientu programmas noteikumu un nosacījumu redakcija ir pieejama Pastāvīgo Klientu apkalpošanas nodaļā un Stockmann timekļa vietnē (www.stockmann.lv).

Personas, kas vēlas kļūt par Pastāvīgajiem Klientiem, iesniedz rakstisku pieteikumu Stockmann universālveikalā. Atkarībā no pieprasītās kartes veida, klientam jāsniedz visa pieprasītā pamatinformācija. Pieteikumā noradītā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Maksāšanas veidi, reģistrējot Pastāvīgā Klienta karti

Stockmann Pastāvīgā Klienta karti var reģistrēt pirkuma laikā. Ja Pastāvīgā Klienta karte netiek reģistrēta pirkuma laikā, Stockmann nav pienākuma šos pirkumus reģistrēt vēlāk.

Pastāvīgo Klientu datu apstrāde un mārketings

Stockmann apstrādā personas datus saskaņā ar Latvija pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem.  Stockmann apstrādā klientu personas datus šādiem mērķiem:

1) rūpes par attiecibām ar klientiem, to pārvalde, uzturēšana un attīstīšana, ieskaitot komunikāciju ar klientu;
2) ar klientu attiecībām saistīto pušu tiesību un pienākumu izpilde;
3) Stockmann un tās grupas sabiedrību komercdarbības analīze, plānošana un attīstība;
4) Stockmann vai tā sadarbības partneru priekšrocību, preču un pakalpojumu mārketingu, kas var tikt veikts, pamatojoties uz klientu profilēšanu, mērķiem.

Reģistrētie personas dati netiek izpausti vai izmantoti ārpus Pastāvīgo Klientu programmas. Pastāvīgo Klientu programmas privātuma noteikumi ir pieejami Pastāvīgo Klientu apkalpošanas nodaļā, kā arī timekļa vietnē www.stockmann.lv.

Lai pieteiktos Pastāvīgā Klienta programmai, klientam pieteikumā obligāti jānorāda šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums un pilsēta. Šī informācija nepieciešama klienta identificēšanai,  piemēram, kartes nozaudēšanas gadījumā, un tādā apmērā, ka klients tam ir piekritis, tiks apstrādāta arī iepriekš minētajiem datu apstrādes mērķiem.

Pastāvīgo Klientu reģistrā ievadīto datu pamatā ir dati, ko klients ir noradījis, iesniedzot pieteikumu, vai kas vēlāk uzkrati attiecibu laika. Reģistrā ievada arī ar Pastāvīgo Klientu kartēm reģistrētos klienta pirkumus, lai aprēķinātu dažādus uzkrājumus un nodrošinātu lielāku tieša mārketinga atdevi.

Stockmann var regulāri sūtīt Pastāvīgajiem Klientiem visos klienta izvelētajos komunikācijas veidos mārketinga materiālus par Stockmann precēm un pakalpojumiem, ka arī par noteiktam sadarbības partneru privilēģijām. Stockmann ir arī tiesīgs piedāvāt daļu no mārketinga materiāliem un informāciju par privilēģijām tikai ierobežotam klientu segmentam, kas noteikts klientu profilēšanas rezultātā.

Pastāvīgajiem Klientiem ir tiesības aizliegt izmantot viņu kontaktinformāciju tiešā mārketinga nolūkiem, informējot par to Stockmann universālveikala Pastāvīgo Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni (67071222) vai rakstiski (e-pasts: klientuinfo@stockmann.com). Šāds aizliegums izmantot kontaktinformāciju tiešā mārketinga nolūkiem attiecas uz vienu konkrēto personu.

Pastāvīgajam Klientam ir tiesības lūgt piekļuvi saviem personas datiem, kurus apstrādā Stockmann. Pastāvīgā Klienta pirkumu vēsture, kura reģistrēta ar Pastāvīgā Klienta karti, ir pieejama 10 gadus no datu pieprasījuma brīža (pirkuma kopsumma). Detalizēta pirkuma vēsture ar pirkuma čeka detaļām, kura reģistrēta ar Pastāvīgā Klienta karti, ir pieejama par pirkumiem, kas veikti pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā no datu pieprasīšanas brīža. Neprecizitāšu gadījumā Pastāvīgajam Klientam ir tiesības mainīt tādus personas datus vai pieprasīt datu dzēšanu. Lai izmantotu savas tiesības piekļūt personas datiem vai pieprasīt papildus informāciju par Stockmann veikto personas datu apstrādi, Pastāvīgais Klients var sūtīt e-pastu uz klientuinfo@stockmann.com vai sazināties ar Pastāvīgo Klientu apkalpošanas nodaļu Stockmann 4.st., 13. janvāra iela 8, Rīga.

Atteikšanās no Pastāvīgā Klienta statusa

Pastāvīgajiem Klientiem ir tiesības atteikties no Stockmann Pastāvīgā Klienta statusa, rakstiski informējot par to Stockmann Pastāvīgo Klientu nodaļu. Klienta pieļauta Pastāvīgo Klientu programmas noteikumu un nosacījumu pārkāpuma gadījumā Stockmann ir tiesīgs anulēt attiecīgā klienta Pastāvīgā Klienta statusu. Tapāt Stockmann ir tiesības anulēt Pastāvīgā Klienta statusu un atkārtoti neizsniegt Pastāvīgā Klienta dati tiek glabāti un apstrādāti tik ilgi kamēr klients nav atteicies no Pastāvīgā Klienta statusa vai lūdzis Stockmann dzēst datus.

Citi noteikumi un nosacījumi

Pēc Pastāvīgā Klienta pieprasījuma, Stockmann atjauno karti. Pastāvīgajam Klientam ir pienākums informēt Stockmann Pastāvīgo Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai rakstiski (e-pasts: klientuinfo@stockmann.com) par jebkurām izmaiņām Stockmann iesniegtajos personas datos. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par Klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

Stockmann klientu datu privātuma politika

STOCKMANN KLIENTU DATU PRIVĀTUMA POLITIKA